Chci peníze na účtu do 15 minut

Nezávazně vyplňte formulář. Zjistíme kdo Vám půjčí. Zatelefonujeme zpět.

Chci vyplnit formulář

Sami si porovnejte všechny nabídky. A sami si vyberte tu nejlepší půjčku.

Porovnám si všech 47 nabídek

Odhad ceny nemovitostí on-line - Hypotéky Online

Odhad nemovitostí on-line přes internet. On-line ocenění plně nahrazuje ocenění provedené smluvním odhadcem (v případě, že zástavní hodnota stanovená prostřednictvím on-line aplikace neodpovídá názoru klienta, je klient oprávněn doložit ocenění prostřednictvím smluvního znalce.

Jaké podmínky pro online odhad ceny nemovitosti

Je možné použít při splnění následujících podmínek:

V případě nevyhovující ceny získané on-line oceněním je možné si zpracovat standardní ocenění bytové jednotky smluvním znalcem ČS vč. posouzení exkluzivním znalcem – zajišťuje HC (popl.dle Sazebníku).

  • zařídíme vám zdarma nebankovní půjčku
  • peníze ještě dnes na bankovní účet
  • i bez příjmu a i bez zaměstnání
  • pouze nezávazně vyplňte náš formulář
  • my máme přístup ke všem českým poskytovatelům
  • vyřídíme vám u jednoho z nich do 15 minut půjčku
Vyplňte následující žádost

Vybrané pojmy z oblasti nemovitostí a odhadní ceny online

Nemovitosti - nemovitostmi jsou pozemky a dále stavby spojené se zemí pevným základem; za nemovitost se považuje i jednotka (bytová či nebytová), uvedená uvedená takto v katastru nemovitostí.

Bytový dům - bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení.

Rodinný dům (RD) - je stavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení, a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení. RD může mít nejvýše tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

První nadzemní podlaží - konstrukční podlaží domu umístěné na úrovni okolního terénu, popř. výše, a to po celém obvodu domu (jinak též "přízemí").

Byt - bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení; je-li takto zapsán v katastru nemovitostí, považuje se za nemovitost.

Parcelní číslo - číslo, kterým je označena parcela shodně ve všech částech katastrálního operátu.

Katastrální operát - uspořádání veškeré mapové a listinné dokumentace katastru nemovitostí.

Jednotka - byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona o vlastnictví bytů; považuje se za nemovitost.

List vlastnictví - obsahuje údaje o nemovitosti (parcelní čísla pozemků, popisná či evidenční čísla budov), o jejích spolu/vlastnících (jméno, rodné číslo, bydliště, velikost podílu resp. název, IČ a sídlo) a o zatížení nemovitosti (omezení převodu, zástavní právo, věcné břemeno, výkon rozhodnutí, konkurz apod.).

Plomba - poznámka, že "nemovitost je dotčena změnou právních vztahů" - svědčí o tom, že "s nemovitostí se něco děje" - nutno zjistit podrobnosti a zvážit další kroky.

Obecná pravidla při koupi nemovitost oceněné online přes internet

Prověřte si, kdo je majitelem a zda jednáte skutečně s ním. Jednáte-li jen s jedním ze spoluvlastníků / manželů anebo ze zástupcem (zmocněncem), prostudujte si jeho plnou moc, zda a k čemu (k jakým činnostem a úkonům) je zmocněn.

Prověřte si právo prodávajícího s nemovitostí nakládat (prodat ji) – zda na Listu vlastnictví není uveden konkurz, exekuce, některá fáze výkonu rozhodnutí, omezení převodu nemovitosti, předkupní právo anebo i jen "plomba" o zmíněném.

Prodávajícím musí být skutečný/í vlastník/ci nemovitosti – je-li nemovitost ve skutečnosti např. ve společném jmění manželů, ale v katastru nemovitostí je jako její vlastník zapsán jen jeden z manželů, trvejte nejdříve na opravě zápisu v katastru nemovitostí (aby odpovídal pravdě) a pak teprve podepište kupní smlouvu.

Prověřte si právní vady a zatížení nemovitosti – zástavní právo, věcné břemeno, nájem, předkupní právo, omezení převodu nemovitosti, užívací právo (i nájem) a zjistěte si možnost a podmínky jejich zániku.

Seznamte se s územním plánem obce (co lze v okolí domu, obce či její části očekávat), sledujte úřední desku obce či její internetovou stránku (i neoficiální).

Prověřte si občanskou vybavenost (obchody, služby, škola, lékař) a dopravní dostupnost a obslužnost obce.

Při prohlídce kupované nemovitosti si ověřte, zda je schopná užívání k bydlení včetně dodávek vody, elektřiny a plynu.

Trvejte na placení kupní ceny prostřednictvím notářské úschovy, vázaného bankovního účtu nebo akreditivu, kdy prodávající obdrží kupní cenu až když Vy budete vlastníkem kupované nemovitosti, tedy zapsaný takto v katastru nemovitostí.

Prodávající je plátcem daně z převodu nemovitosti, Vy jste (ze zákona) jejím ručitelem; část (do úschovy složené) kupní ceny lze vázat na prokázání uhrazení daně nebo na její úhradu.

Čerpání hypotečního úvěru na úhradu části kupní ceny je podmíněno zřízením zástavního práva k nemovitosti dostatečné hodnoty; toto zástavní právo může bez problémů zřídit prodávající – Vy pak budete kupovat nemovitost zatíženou zástavním právem (to musí být uvedeno v kupní smlouvě). Prodávajícímu z toho nehrozí žádné nebezpečí - nedojde-li k čerpání úvěru, zanikne pohledávka z úvěru i zástavní právo, banka o tom vydá potvrzení a prodávající si zařídí výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí.

Dohodněte termín a podmínky předání a převzetí nemovitosti – nejlépe po složení kupní ceny do úschovy a podání návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

V rámci převzetí je třeba vyřešit i změnu odběratele vody, plynu, elektřiny a dalších služeb (odvoz odpadu, telefon, kabel. TV apod.), a to včetně dohodnutí termínu odečtu měřidel (elektroměr, plynoměr, vodoměr) s jejich dodavateli a úhrady nedoplatků nebo přeplatků prodávajícího.

Dbejte, aby prodávající (nebo někdo jiný) neměl v koupené nemovitosti bydliště či trvalý pobyt.

Koupě rodinného domu s pozemkem

Na prohlídku si s sebou vezměte zkušeného stavebního odborníka, nejlépe znalce a kromě prohlídky domu mu umožněte také nahlédnout do schválené stavební dokumentace kupovaného domu (prodávající či archiv stavebního úřadu) a do pravomocného stavebního a kolaudačního rozhodnutí. Po prohlídce si nechte odhadnout potřebné opravy – druh, důležitost/nutnost, náklady. Při prohlídce prověřte nejen stav domu a pozemků, ale i existenci přístupu k nemovitosti z veřejné komunikace, funkčnost inženýrských sítí, prohlédněte a zhodnoťte blízké i širší okolí a situování objektu, funkčnost kupovaného celku. Navštivte obecní úřad, seznamte se s územním plánem obce, zazvoňte u sousedů - jedině tak se dozvíte, "co se v obci děje" a "co se chystá".

Koupě bytu ve vlastnictví

Na prohlídku si s sebou vezměte zkušeného stavebního odborníka, nejlépe znalce a kromě prohlídky bytu mu umožněte ověřit celkový stav budovy, v níž se byt nachází (nutnost případných oprav, havarijní stav). Ověřte, zda v domě existuje společenství vlastníků jednotek, jak funguje a jak hospodaří (závazky, pohledávky). Ověřte, zda kupujete i podíl na pozemku; pokud pozemek patří někomu jinému, chtějte znát důvod a situaci (stav koupě) a na základě čeho budete moci i Vy pozemek užívat. Nevěřte tvrzením (vlastníka, zprostředkovatele apod.), prohlédněte si byt v době, kdy jej budete nejčastěji obývat (ráno, odpoledne, večer) vzhledem k hluku, větratelnosti, venkovnímu prostředí; ověřte funkčnost zařízení bytu (světla, voda, odpad, topení).

Koupě bytu z nové výstavby

Zjistěte si již realizované projekty developera a poznatky klientů z těchto projektů. Upřednostňujte projekty, kde na výstavbu dohlíží banka (např. proto, že developerovi poskytla na výstavbu úvěr). Bude-li na kupovaném bytu váznout zástavní právo banky, zajišťující úvěr poskytnutý developerovi na výstavbu, ověřte si, za jakých podmínek bude toto zástavní právo banky vymazáno z katastru nemovitostí. Budete-li skládat zálohy na kupní cenu na základě Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, ověřte si, zda tato smlouva obsahuje zejména označení stran budoucí kupní smlouvy, označení kupovaného bytu, termíny postupu výstavby a úkonů, nejzazší pevné datum uzavření kupní smlouvy a přiměřenost sankcí při Vašem odstoupení od smlouvy. Budete-li zálohy na kupní cenu platit z hypotečního úvěru, zajistěte, aby pověřený odborník banky mohl sledovat a kontrolovat postup výstavby. Nešetřete na tzv. "klientských změnách"; byt musí vyhovovat jeho obyvatelům (povrch podlah, sanita, umístění vypínačů, světel apod.). Na prohlídku a na převzetí bytu si přiberte zkušeného odborníka, trvejte na zapsání každé zjištěné vady a zkontrolujte její odstranění, ověřte funkčnost zařízení bytu (světla, voda, odpad, topení)

Koupě pozemku a výstavba (rodinného) domu na něm

Prohlédněte si pozemek (poloha, tvar, velikost, rozměry, orientace, svažitost) a jeho blízké i vzdálenější okolí. Ověřte existenci, kapacitu a vzdálenost základních inženýrských sítí resp. reálnost a nákladnost jejich přivedení k hranici pozemku. Zjistěte přístupnost pozemku z veřejné komunikace, resp. dostupnost, nákladnost a reálný termín zřízení takového přístupu. Ověřte historii (před 30 lety skládka), geologické podmínky (spodní voda, druh podloží) a ekologickou zátěž pozemku (radon apod.). Zjistěte, zda se nejedná např. o záplavové území či ochranné pásmo, zda pod povrchem pozemku nevedou podzemní vedení, meliorace apod. Na stavebním úřadu si ověřte, zda na dané pozemkové parcele bude možno postavit Vámi předpokládaný (rodinný) dům (vzdálenost od hranice pozemku, uliční čára, max. povolená výška budovy) – podmínky vyplývají z územního plánu a z územního rozhodnutí

Výstavba domu dodavatelským způsobem

Projektová dokumentace, dokumenty pro stavební řízení (povolovací, pro užívání) - zajišťujete si buď sami nebo zajišťuje zhotovitel stavby a nebo developer (např. u výstavby řadových rodinných domů). Zhotovitel – buď si jej vybíráte sami nebo je již určen ve smlouvě. Smlouva o dílo – právní stránku nechte posoudit svému právníkovi, stavební stránku stavebnímu odborníkovi. Vlastnictví stavby - jako vlastník se do katastru zapíše buď vlastník pozemku nebo stavebník, není-li jinou listinou doložen opak (např. Smlouvou o dílo)

Výstavba svépomocným či kombinovaným způsobem

Obstarejte si projektovou dokumentaci, všechna potřebná povolení, vydání územního rozhodnutí, stavební povolení, kolaudaci. Zajistěte si odborný stavební dozor. Zajistěte si stavební materiál, zařizovací předměty a provedení všech stavebních prací. Zajistěte si provedení určitých dodávek (zejména elektroinstalace, rozvody vody a plynu, odpady) oprávněným odborníkem (podmínka kolaudace). Dohodněte si s bankou reálné podmínky uvolňování prostředků z úvěru (předložení dokladů na zakoupený materiál či dodavatelsky provedené práce, posouzení zhodnocení stavby odborníkem banky)

Bankovní i nebankovní menu

Odhad ceny nemovitostí on-line - Hypotéky Online - www.efinancovani.cz - 2023 - Kontakt